Стенна природногеографска карта на България

29.70

Картата съдържа информация за:
Географската мрежа
Релеф, представен чрез хипсометрично оцветяване
Хидрография
Държавна граница
Столица и градове
Върхове
Легенда