fbpx

Десет начина да оженим щерката

7.90

ДЕКЛАРАЦИЯ  Долуподписаният/ата ЧИТАТЕЛ/КА на Десет начина да оженим щерката АЗ, който прочетох указанията,  Д Е К Л А Р И Р А М  Ч Е: СЕ задължавам да разгласявам по ВСЯКАКЪВ начин конфиденциална информация, станала ми известна в процеса на четене.{Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.}

СЕП: 978-619-209-028-9 Категория: Етикети: ,